ปศุสัตว์และอาหารสัตว์

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ดำเนินธุรกิจหลักด้านปศุสัตว์ (สัตว์ปีกและสัตว์บก) ครบวงจร ประกอบด้วย ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มสุกรพันธุ์ และสุกรขุน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (สัตว์ปีก สัตว์บก และสัตว์น้ำ) ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละช่วงอายุ ทั้งอาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารโค อาหารปลาและอาหารกุ้ง ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงที่คัดสรรแล้ว ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีระบบการเก็บรักษา และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ภายใต้การกำกับดูแลจากทีมนักวิชาการอาหารสัตว์ จึงมั่นใจได้ว่าอาหารสัตว์ของกลุ่มบริษัทฯ ช่วยสร้างการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าการลงทุน และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ได้นั้นปราศจากสารตกค้าง ประกันความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค