ความเป็นมา

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ดำเนินธุรกิจหลักด้านปศุสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ที่ก่อตั้งมานานกว่า 70 ปี

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ จดทะเบียนเป็นบริษัทประกอบกิจการส่งออกพืชผลทางการเกษตรเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2493 และได้ขยายตัวไปเรื่อยๆ ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทที่ต้องการพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทย ในปี พ.ศ. 2506 จึงได้เปิดโรงงานผลิตกระสอบปอ อันเป็นจุดเริ่มต้นของความเพียรพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมและฝีมือแรงงานอย่างเต็มความสามารถจวบจนปัจจุบัน

กลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร และกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

จากจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่น กว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา เราได้พัฒนาความรู้ความชำนาญมาสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้ฐานการดำเนินงานที่มั่นคงที่ยังคงรุดหน้าต่อไปในสังคมไทยของเรานี้ เพื่อคุณภาพที่ดีกว่าร่วมกัน